ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

НА https://sundayminds.com

Настоящите Общи условия регулират използването от Ваша страна на https://sundayminds.com (наричано по-долу „Уебсайта“, „Интернет страницата“ и „Платформата“) и представляват условие за използване на уебсайта и услугите, предлагани на https://sundayminds.com. Поради това е необходимо да ги прочетете внимателно и в случай, че не сте съгласни с тях или част от тях, да преустановите незабавно използването на Интернет страницата.

 1. Какво представлява https://sundayminds.com?
 1. https://sundayminds.com е платформа за обучение, чрез която потребителите могат  да използват предлаганото в https://sundaminds.com съдържание.
 1. https://sundayminds.com е собственост на „СЪНДЕЙ ПРИНТ“ ЕООД, което администрира и управлява платформата.
 1. „СЪНДЕЙ ПРИНТ“ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, с ЕИК 204172572, със седалище и адрес на управление в обл. София, гр. София 1202, р-н Възраждане, ул. Стефан Стамболов № 57 наричано по-долу за краткост „Дружеството“.
 1. Предмет на настоящите условия.
 1. Настоящите условия представляват едновременно общите условия за използване на https://sundayminds.com, както и договор между Вас (“Потребителите”, „Ползвателите“) и Дружеството.
 1. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условие, е разположена на Уебсайта. 
 1. С регистрация в Интернет страницата, всеки потребител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. 
 1. С използването на https://sundayminds.com, включително ползването на услугите и съдържанието, предлагано на уебсайта, отварянето на Интернет страницата, всеки потребител автоматично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.  
 1. В случай че даден потребител не е съгласен с настоящите условия или с част от тях, същият следва да преустанови използването на уебсайта. 
 1. Ако някоя клауза на тези условия бъде обявена за нищожна чрез решение на съответната юрисдикция, останалите клаузи ще останат в сила.
 1. Условия за използване на https://sundayminds.com
 1. Чрез всяка форма на употреба на Платформата или на нейното съдържание, респективно части от съдържанието й, в това число регистрация в Интернет страницата, Вие потвърждавате и декларирате съгласието си да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и че имате необходимата възраст за сключване на обвързващи договори.
 1. За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители.
 1. За непълнолетни лица (от 14 до 18 години) действията по приемане на Общите условия и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват от тях със съгласието на законните им представители. 
 1. Използване на Съдържанието на Уебсайта.
 1. Съдържанието, Платформата и Софтуерът са предмет на разрешение за използване, а не на продажба. Разрешението за използване на Съдържанието на Уебсайта зависи от плащане на приложимото възнаграждение, ако такова се дължи. 
 1. Всички материали, публикувани на https://sundayminds.com, както и Софтуера, са обект на авторско право и са под закрилата на закона и приложимото национално и международно законодателство, спогодби и конвенции. 
 1. Вие можете да използвате всички услуги, предлагани на Уебстраницата, за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Дружеството или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Интернет страницата и че сте заплатили за определен курс.
 1. Вие нямате право да използвате по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, които са поместени на уебсайта и не Ви принадлежат, или за които нямате право на използване.
 1. За всяко нерегламентирано използване на интелектуална и/или индустриална собственост, потребителите са длъжни да обезщетят ДРУЖЕСТВОТО и/или съответното лице, чиито права са накърнени.
 1. Представяно съдържание.
 1. Съдържанието на Платформата включва дигитални курсове, които включват видеозаписи за обучение, теми за обучение, въпросници за обучение, както и друг вид материали за обучение. 
 1. Основните характеристики на всеки курс за обучение са описани подробно в Уебсайта. 
 1. Изписаната цена е крайна за Потребителя. Начинът за доставка на услугите е по електронен път и не се начислява допълнителна такса.
 1. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неточности в описанието и не претендира изчерпателност на предоставената информация.
 1. Регистрация
 1. Всеки потребител получава достъп до дигиталните курсове чрез потребителски профил. За да използват услугите на уебсайта, потребителите трябва да попълнят електронната форма за регистрация, в която предоставят своите лични данни. 
 1. Всеки Ползвател има право на една регистрация с един профил. При установяване на повече от един ползвател на даден профил , ДРУЖЕСТВОТО има право да деактивира всички профили на съответния потребител, без да дължи заплащане на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от изтритите профили.
 1. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите условия.
 1. Регистрацията е безплатна. 
 1. При регистрация Ползвателят се задължава да попълни формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват, са както следва:
 • Име и Фамилия; 
 • Потребителско име;
 • Имейл;
 • Парола.
 1. В случай на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съгласява с Общите условия. 
 1. Предоставяне на права.
 1. ДРУЖЕСТВОТО предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено и непрехвърлимо право на използване на част от съдържанието на https://sundayminds.com, като разрешава на Ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия.
 1. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от Дружеството, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Ползвателят. 
 1. След извършване на регистрация, Вие имате право да сключите договор за услуга – достъп чрез интернет до дигитален курс, предлаган на https://sundayminds.com срещу заплащане на възнаграждение за определен период от време. Вие имате право да изберете вида на курса според възможностите, предоставени на Интернет страницата. 
 1. Ползвателят получава пълен достъп до избрания от него курс след потвърждаване на получаване на съответната сума от страна на Дружеството. 
 1. Потребителят се съгласява, че след заплащане на възнаграждението за избрания от него дигитален курс, няма право да се откаже от курса. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Потребителя от дигиталния курс, платеното от него възнаграждение се задържа от Дружеството и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.
 1. Ползвателят се съгласява, че няма право да заменя избрания и заплатен дигитален курс с друг.
 1. Възнаграждение.
 1. Заплащането на дигиталните курсове се извършва с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. 
 1. Дружеството не изисква данни от кредитната/дебитната Ви карта. След като сте потвърдили желания от Вас дигитален курс на уебсайта, Платформата Ви изпраща на виртуален пос терминал и Вие сами въвеждате там информацията от кредитната/дебитната Ви карта. За да бъде защитена и кодирана информацията от картата се използва технология за криптиране.Дружеството използва услуги на трето лице – доставчик и обработващ платежни услуги. Вие предоставяте данните от кредитна/ дебитна карта си директно на третото лице, а не на Дружеството. 
 1. Цените на дигиталните курсове са посочени на уебсайта, като са актуални към момента на Вашата поръчка. Цените са във валутата, оказана непосредствено до тях. В случай на такси за валутни преобразования, те се поемат от Вас. 
 1. ДРУЖЕСТВОТО има право да промени цените, посочени в Интернет страницата по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително за това Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Интернет страницата по време на извършване на избора на дигиталния курс. 
 1. Непозволена употреба.
 1. С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително и чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата или части от нея. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата. 
 1. Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменение в Платформата, нейното Съдържание, Софтуера или части от тях, включително и за отстраняване на грешки.
 1. Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, включително за архивни цели.
 1. Ползвателят няма право да разпространява код(ове) за активирани, регистрационни кодове, лицензионни авторизационни файлове за разработка сред трети страни без предварително съгласие на Дружеството.
 1. Задължения на Ползвателя.
 1. Ползвателят се задължава да спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само – да не обижда други потребители, да не обижда, уврежда доброто име и авторитет на Платформата, Дружеството или отделни елементи от нейното съдържание.
 1. Ползвателят се задължава да получава допълнително информация от страна на Дружеството във връзка с Услугите на Платформата на посочени от него email и телефон. 
 1. При неспазване на което и да е било от правилата по настоящите Общи условия, Дружеството има право да изключи нарушителите от Платформата, да ограничи достъпа им до Платформата, да заличи регистрацията им; да прекрати настоящите Общи условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от Дружеството. 
 1. При нарушение на което и да е било  от правилата по настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, че носи отговорност пред Дружеството за всички вреди и загуби, свързани с това нарушение. 
 1. Отговорност.
 1. Съдържанието на Платформата и Софтуера се предоставят „както са“ без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригодност за определена цел или друга гаранция. Дружеството не гарантира, че Платформата, Софтуера и Съдържанието ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. Дружеството не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера. Дружеството отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Платформата, Софтуера и Съдържанието не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.
 1. Цялата отговорност на Дружеството ще бъде ограничена, изцяло по преценка на Титуляря, до поправка, корекция или обработка на Съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от Дружеството в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Дружеството по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Титуляря. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Съдържанието.
 1. Дружеството не поема отговорност при неполучено плащане на Възнаграждението. Дружеството ще сътрудничи на Ползвателя за изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система. 
 1. Дружеството не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти между потребители срещу реален паричен еквивалент, нито при измами, възникнали по този път, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени чл. 6.1, чл. 6.2. и чл. 6.3., по-горе, спрямо участващите в спора лица. Дружеството не взима участие при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, когато самият потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.
 1. Ограничаване на отговорността.
 1. Дружеството не носи отговорност пред Ползвателя за непредоставяне на услугите от https://sundayminds.com при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира https://sundayminds.com
 1. Лични данни.
 1. Дружеството обработва личните Ви данни съгласно Политиката за защита на лични данни на https://sundayminds.com
 1. Контакти.
 1. Всички известия, изпратени от Вас към нас, трябва да бъдат чрез писмо на адрес: (…), или на (имейл адрес).
 1. Обши разпоредби.
 1. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в https://sundayminds.com, заедно със съобщение за така направените промени в Общите условия. Потребителите ще се считат за уведомени от датата на публикуване на съобщението.
 1. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото по всяко време да прекрати всички дейности свързани с https://sundayminds.com, като за това не е необходимо да отправя предупреждение до потребителите. 
 1. Дружеството има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Дружеството.
 1. Без да се ограничават гореспоменатите права, Дружеството си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че Дружеството може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по друг начин да преустановява Услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.
 1. Приложим закон и юрисдикция.
 1. Всички спорове между Потребители на https://sundayminds.com и ДРУЖЕСТВОТО се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящите се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.
 1. Терминология.
 1. „Общи условия“ – означава настоящите Общи условия. 
 1. „Уебсайт“, „Интернет страница“ – означава интернет адрес https://sundayminds.com
 1. „Потребител“, „Ползвател“ – означава лицата, ползващи уебсайта и/или предоставяните услуги. 
 1. „Потребителски профил“ – означава отделна част от уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му в уебсайта. 
 1. „Софтуер“ – означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена до Потребителя по силата на настоящите Общи условия. Софтуерът се състои от софтуер, интерфейс и Съдържание независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код. Софтуерът е собственост на ДРУЖЕСТВОТО. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се извършва чрез интернет. 
 1. „Платформата“ – означава образователна онлайн информационна система – собственост на ДРУЖЕСТВОТО, с включеното в нея Съдържание на дигиталните курсове.
 1. „Съдържанието“ – означава всички данни, видеозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация.
 1. „Виртуален ПОС“ – означава логическо устройство, дефинирано в картовата система на банката, за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през Интернет сайт. 

Настоящите Общи условия са в сила от 01.04. 2020 г.